Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 18

18. WIDOK NA OPOCZNO


Skrócony opis

Celem projektu jest utworzenie tarasu widokowego wraz z salą prelekcyjno-spotkaniową zlokalizowaną na pierwszym piętrze budynku remizy.
Odbiorcami ww. działań będą mieszkańcy gminy Opoczno oraz placówki oświatowe, stowarzyszenia oraz grupy działające na rzecz lokalnej społeczności i turyści.  

Opis projektu

Celem projektu jest utworzenie tarasu widokowego wraz z salą prelekcyjno-spotkaniową zlokalizowaną na pierwszym piętrze budynku remizy.
Odbiorcami ww. działań będą mieszkańcy gminy Opoczno oraz placówki oświatowe, stowarzyszenia oraz grupy działające na rzecz lokalnej społeczności i turyści.  
Za zgodą właściciela budynku tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie (dokument w załączeniu)  Organizatorami spotkań i prelekcji z ramienia gminy Opoczno będzie Muzeum Regionalne w Opocznie. W dodatku taras widokowy będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców w ustalonych stałych godzinach zwiedzania

Dzięki ww. realizacji projektu zostaną osiągnie następujące efekty:
a) ogólnodostępny dla mieszkańców i turystów widok na północną, południową, wschodnia i zachodnią panoramę gminy Opoczno w tym na bezpośrednią zabytkową historyczną część miasta Opoczna,
b) możliwość organizacji prelekcji historycznych, spotkań jak również zajęć z edukacji tożsamości lokalnej Opoczna dla uczniów szkół, przedszkoli, stowarzyszeń i grup społecznych, mieszkańców gminy Opoczno oraz turystów,
c) poprawa warunków dla integracji społecznej,
d) wzrost potencjału historycznego miasta,
e) wzrost aktywności prospołecznej gminy Opoczno.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1 Dokumentacja projektowa dla utworzenia tarasu widokowego25 000 zł
2 Prace budowlane oraz inne koszty związane z utworzeniem tarasu widokowego i sali prelekcyjnej 380 000 zł
Łącznie: 405 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
WIDOK NA OPOCZNO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z realizacją budżetu obywatelskiego gminy Opoczno

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Opoczno jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.
2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych,
tel. +48 7860166 mail: iod@um.opoczno.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  przeprowadzenia procedury zgłaszania i głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego  Gminy Opoczno w danym roku budżetowym.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r .
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia tej zgody uniemożliwia udział w procesie Budżetu Obywatelskiego.
6. Odbiorcami  przetwarzanych danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z  udzielonej zgody oraz z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 5 lat, a następnie przetwarzane dane zostaną przekazane do zniszczenia.
8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich chyba, że odrębne przepisy i umowy międzynarodowe pozwalają na to.