Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 15

15. FOLKEKO MURAL


Skrócony opis

Projekt "FolkEko Mural" zakłada powstanie kolorowego muralu przedstawiającego parę w opoczyńskich strojach regionalnych, wykonany ekologiczną farbą elewacyjną KNOxOUT, która redukuje szkodliwe tlenki azotu z atmosfery.

Opis projektu

Projekt "FolkEko Mural" zakłada powstanie kolorowego muralu przedstawiającego parę w opoczyńskich strojach regionalnych, wykonany ekologiczną farbą elewacyjną KNOxOUT, która redukuje szkodliwe tlenki azotu z atmosfery (charakterystyka właściwości farby w załączeniu).
Powstanie takiego muralu przede wszystkim spełniałoby funkcję promocji kultury ludowej regionu opoczyńskiego, przyczyniłoby się do umacniania więzi i poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców gminy, a także miałoby duże znaczenie w upowszechnianiu edukacji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży. Drugą bardzo ważną zaletą tego muralu jest aspekt ekologiczny. W wybranej przez nas lokalizacji nie ma miejsca na posadzenie nowych drzew, a dość duże natężenie ruchu samochodowego przyczynia się do tworzenia śladu tlenków azotu, dlatego zamienienie ściany bloku przy ulicy Kopernika 6 A  w "oczyszczacz powietrza"zasilany słońcem, pomogłoby ten problem zaadresować. Farby elewacyjne KNOxOUT wykorzystują nano dwutlenek tytanu w taki sposób, że dzięki fotokatalizie uruchamia on szereg procesów chemicznych, które oddziałują na zanieczyszczenia. Sam nie zużywa się w reakcji, więc działa tak długo, jak jest na ścianie.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu, przygotowanie frontu prac pod malowanie (rozłożenie i złożenie rusztowania), malowanie farbą KNOxOUT 95 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
FOLKEKO MURAL

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z realizacją budżetu obywatelskiego gminy Opoczno

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Opoczno jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.
2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych,
tel. +48 7860166 mail: iod@um.opoczno.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  przeprowadzenia procedury zgłaszania i głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego  Gminy Opoczno w danym roku budżetowym.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r .
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia tej zgody uniemożliwia udział w procesie Budżetu Obywatelskiego.
6. Odbiorcami  przetwarzanych danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z  udzielonej zgody oraz z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 5 lat, a następnie przetwarzane dane zostaną przekazane do zniszczenia.
8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich chyba, że odrębne przepisy i umowy międzynarodowe pozwalają na to.