Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. OŚWIETLENIE ULICZNE NA OSIEDLU MILENIJNYM W OPOCZNIE


Skrócony opis

Inwestycja oświetlenia ulicznego pozwoli doświetlić chociaż w części ulice osiedla, które nie posiadają oświetlenia. Wskazujemy w szczególności rejony skrzyżowań ulic osiedlowych jako miejsca szczególnie niebezpieczne dla pieszych poruszających się po zmroku. Realizacja inwestycji pozwoli znacząco poprawić bezpieczeństwo i komfort użytkowania dróg przez mieszkańców osiedla.  

Opis projektu

My mieszkańcy Osiedla Milenijnego wnioskujemy o realizację w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno na rok 2023/2024 projektu pn. "Oświetlenie uliczne na Osiedlu Milenijnym w Opocznie". Inwestycja ta pozwoli doświetlić chociaż w części ulice osiedla, które nie posiadają oświetlenia. Wskazujemy w szczególności rejony skrzyżowań ulic osiedlowych jako miejsca szczególnie niebezpieczne dla pieszych poruszających się po zmroku. Realizacja inwestycji pozwoli znacząco poprawić bezpieczeństwo i komfort użytkowania dróg przez mieszkańców osiedla. Proponowana lokalizacja montażu lamp na terenie osiedla to:
1. Skrzyżowanie ul. Libiszewskiej - ul. Gen. Sikorskiego
2. Skrzyżowanie ul. Gen. Sikorskiego - ul. Św. Bartłomieja
3. Skrzyżowanie ul. Gen. Sikorskiego - ul. Św. Stanisława
4. Skrzyżowanie ul. Św. Stanisława - ul. Kś. J. Popiełuszki
5. Skrzyżowanie ul. Stanisława - Gen. Stanisława - ul. Gen. Stefana "Grota" Roweckiego
6. Skrzyżowanie ul. Gen. Stefana "Grota" Roweckiego - ul. Św. Wojciecha
7. Skrzyżowanie ul. Św. Mateusza - ul. Św. Jana      
8. Skrzyżowanie ul. Św. Mateusza - ul. Św. Wojciecha
9. Skrzyżowanie ul. Św. Mateusza - ul. Św. Stanisława
10. Skrzyżowanie ul. Św. Mateusza - ul. Św. Pawła    

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Lampa Solarna LED 30W/panel 1x280W/słup 5m/ akumulator 150Ah-10 szt81 180 zł
2Robocizna + montaż + projekt techniczny 8 820 zł
Łącznie: 90 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
OŚWIETLENIE ULICZNE NA OSIEDLU MILENIJNYM W OPOCZNIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z realizacją budżetu obywatelskiego gminy Opoczno

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Opoczno jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.
2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych,
tel. +48 7860166 mail: iod@um.opoczno.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  przeprowadzenia procedury zgłaszania i głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego  Gminy Opoczno w danym roku budżetowym.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r .
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia tej zgody uniemożliwia udział w procesie Budżetu Obywatelskiego.
6. Odbiorcami  przetwarzanych danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z  udzielonej zgody oraz z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 5 lat, a następnie przetwarzane dane zostaną przekazane do zniszczenia.
8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich chyba, że odrębne przepisy i umowy międzynarodowe pozwalają na to.