Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. SIŁOWNIA PLENEROWA W SITOWEJ


Skrócony opis

Celem proponowanego projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej  oraz aktywizacja i integracja społeczeństwa. Siłownie plenerowe cieszą się coraz większą popularnością wśród osób z różnych grup wiekowych, jest to marzenie wszystkich mieszkańców Sitowej. Od wielu lat na spotkaniach wiejskich zgłaszali potrzebę posiadania tego typu urządzeń.

Opis projektu

Celem proponowanego projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej  oraz aktywizacja i integracja społeczeństwa.
Siłownie plenerowe cieszą się coraz większą popularnością wśród osób z różnych grup wiekowych, jest to marzenie wszystkich mieszkańców Sitowej. Od wielu lat na spotkaniach wiejskich zgłaszali potrzebę posiadania tego typu urządzeń. Ta forma aktywności, jaką są ćwiczenia na zewnętrznej siłowni, wiąże się z koniecznością wyjścia z domu.  Będzie to miejsce spędzania wolnego czasu i podnoszenia sprawności fizycznej dla dorosłych, młodzieży i dzieci pod kierunkiem opiekunów.
Siłownia będzie mieć znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia mieszkańców. Wspólne spędzanie czasu na siłowni będzie ważnym elementem integrowania miejscowej społeczności. W sytuacji, gdy wiele osób spędza  większość wolnego czasu przed telewizorem lub przy komputerze, ćwiczenia takie mogą stanowić skuteczną zachętę do przebywania na świeżym powietrzu. Wśród młodzieży chęć do tego typu aktywności jest spora, problemem natomiast jest zbyt drogi wstęp do siłowni komercyjnych.  
Regularne ćwiczenia osób dorosłych pozwolą budować odporność i zapobiegać niektórym schorzeniom. Nie od dziś wiadomo, że większe nakłady na sport masowy oznaczają mniejsze wydatki na leczenie chorób będących następstwem braku ruchu. W sytuacji, gdy wiele osób prowadzi siedzący tryb życia, regularne, nawet nie wymagające wielkiego wysiłku ćwiczenia, mogą mieć dla zdrowia niebagatelne znaczenie. Odpowiedni dobór urządzeń siłowni, pozwoli na wszechstronną poprawę kondycji fizycznej każdego ćwiczącego bez względu  na jego wiek.
Siłownia będzie więc mieć znaczenie dla profilaktyki zdrowotnej wśród miejscowej społeczności. Siłownia plenerowa będzie stanowić zachętę do integracji społecznej. Jej zlokalizowanie przy świetlicy i placu zabaw dla dzieci  pozwoli na wspólne spędzenie czasu przez całe rodziny. Planowany projekt obejmuje zakup i montaż siłowni, składającej się z kilku urządzeń.
Usytuowanie siłowni przy Świetlicy Wiejskiej daje gwarancję bezpieczeństwa ponieważ jest to dobra i sprawdzona lokalizacja. Siłownia plenerowa będzie nowością i jedynym tego typu obiektem w Sitowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Orbitrek5 000 zł
2Biegacz4 000 zł
3Wioślarz4 000 zł
4Wahadło3 000 zł
5Jeździec5 000 zł
6Ławka/Prostownik pleców3 000 zł
7dokumentacja techniczna10 000 zł
Łącznie: 34 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
SIŁOWNIA PLENEROWA W SITOWEJ

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z realizacją budżetu obywatelskiego gminy Opoczno

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Opoczno jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.
2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych,
tel. +48 7860166 mail: iod@um.opoczno.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  przeprowadzenia procedury zgłaszania i głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego  Gminy Opoczno w danym roku budżetowym.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r .
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia tej zgody uniemożliwia udział w procesie Budżetu Obywatelskiego.
6. Odbiorcami  przetwarzanych danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z  udzielonej zgody oraz z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 5 lat, a następnie przetwarzane dane zostaną przekazane do zniszczenia.
8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich chyba, że odrębne przepisy i umowy międzynarodowe pozwalają na to.