Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 23

23. "NA SKRAJU WSI - NA SKRAJU LATA" - PIKNIK INTEGRACYJNY W WYGNANOWIE


Opis projektu

W ramach wyżej wymienionej inicjatywy planuje się zorganizowanie pikniku integracyjno-profilaktycznego, uwzględniającego opoczyńskie tradycje ludowe.
Działania, organizowane w ramach pikniku, skierowane będą do mieszkańców naszego sołectwa, do tych: od wieku przedszkolnego, po najstarszych.

Celem uroczystości jest: współdziałanie różnych grup wsi (KGW, straż, Rada Sołecka, sołtys, szkoła, twórczynie ludowe, przedstawiciele różnych zawodów), zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców oraz popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu. Zależy nam na integracji międzypokoleniowej, znoszącej bariery między tradycjami lokalnymi,
a współczesnymi trendami młodego pokolenia.

Pragniemy zwrócić uwagę na promocję wsi i folkloru opoczyńskiego, poprzez organizację warsztatów z uznanymi twórczyniami ludowymi (haft, koronkarstwo, bibułkarstwo, wycinanki), przybliżenie gwary wiejskiej oraz poznanie dawnych elementów życia codziennego, w tym wykopów i towarzyszących im obrzędów.  
W ramach wspólnej integracji przygotujemy danie z kuchni naszej prababci - porkę. Najmłodszym przybliżymy dawne wiejskie zwyczaje - odegrana zostanie scenka prezentująca wykopki ziemniaków, w którą zostanie wpleciona gwara wiejska. W scence przybliżone będą narzędzia i przedmioty  wykorzystywane przy dawnych pracach polowych. Dla zainteresowanych współczesnymi trendami w nowoczesnym rolnictwie zostanie zaprezentowana prelekcja na temat technologicznych nowinek i rozwiązań w rolnictwie. Popołudnie będzie okazją do wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarstwa i uprawy. Obecność najstarszych członków społeczeństwa umożliwi przygotowanie słownika, które wyszły z użycia, do zapamiętania których zachęcimy najmłodszych, poprzez udział w konkursie.
Zwieńczeniem wydarzenia będzie wspólna potańcówka przy dźwiękach muzyki ludowej.

"Na skraju wsi - na skraju lata" będzie drugą edycją pikniku w naszej wsi. Wydarzenie z 2022 roku cieszyło się ogromną popularnością wśród przedstawicieli różnych środowisk naszej wsi oraz spotkało się z przychylnością i dobrą opinią uczestników.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1artykuły spożywcze 1 500 zł
2oprawa muzyczna - lokalny muzykant 1 500 zł
3artykuły papiernicze 500 zł
4nagrody w konkursie dla dzieci 500 zł
5materiały na warsztaty z twórczyniami (bibuła, papier, itd.)1 000 zł
Łącznie: 5 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"NA SKRAJU WSI - NA SKRAJU LATA" - PIKNIK INTEGRACYJNY W WYGNANOWIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z realizacją budżetu obywatelskiego gminy Opoczno

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Opoczno jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.
2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych,
tel. +48 7860166 mail: iod@um.opoczno.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  przeprowadzenia procedury zgłaszania i głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego  Gminy Opoczno w danym roku budżetowym.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r .
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia tej zgody uniemożliwia udział w procesie Budżetu Obywatelskiego.
6. Odbiorcami  przetwarzanych danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z  udzielonej zgody oraz z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 5 lat, a następnie przetwarzane dane zostaną przekazane do zniszczenia.
8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich chyba, że odrębne przepisy i umowy międzynarodowe pozwalają na to.