Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 21

21. ROWEROWO I SPORTOWO W OGONOWICACH


Skrócony opis

Planowana inwestycja ma powstać na ogólnodostępnym terenie szkoły. Dzięki lokalizacji i bliskości innych wsi odległość do Ostrowa, Sitowej i Opoczna powoduje, że każdy kto będzie chciał zwiedzić teren gminy Opoczno czy też będzie przemieszczał się rowerem do okolicznych miejscowości będzie mógł skorzystać z utworzonej infrastruktury zarazem ciekawego placu zabaw jak również stacji naprawy rowerów.

Opis projektu

Na terenie inwestycji w chwili obecnej znajduje się budynek Szkoły Podstawowej w Ogonowicach oraz świetlicy wiejskiej. Budynki są zespolone ze sobą i stanowią jedną całość. Budynek Szkoły został poddany termomodernizacji w roku 2021 w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno”.   Na terenie przyszkolnym od strony północnej znajduje się niewielki plac zabaw (10m x10 m) , który składa się z:  dwuosobowej huśtawki (grunt pod huśtawką utwardzony z elastycznych mat), równoważnia i mała zjeżdżalnia, przeznaczona dla najmłodszych dzieci. Na placu zabaw zamontowano także ławki oraz kosz na śmieci i tablicę z regulaminem. Powstał on wiele lat temu i jego elementy są wyeksploatowane. Plac zabaw ogrodzony jest panelami ogrodzeniowymi.  Za halą szkolną od strony zachodniej jest zielony teren sportowy (55 m x 55 m) wykorzystywany jako boisko szkolne wykonane w czynie społecznym przez nauczycieli i mieszkańców wsi. Po drugiej stronie hali sportowej znajduje się nieutwardzony teren szkolny (około 29 m x 29 m).  Cały teren szkoły i świetlicy jest ogrodzony. Do formularza załączono zdjęcia stanu istniejącego. W ramach zadania inwestycyjnego  zaplanowano:
A)przeniesienie obecnego placu zabaw na teren szkolny przy hali sportowej oraz zakup dodatkowych elementów placu zabaw tj.: zestawu sprawnościowego oraz huśtawki. Zestaw sprawnościowy składa się z trampu wejściowego, wieży, mostu z oponami, mostu linowe-go, belki balansowej oraz tunelu. Wszystkie wymienione element występują po sobie i stanowią tor sprawnościowy o długości około 11 m, a szerokości około 4 m. (załącznik nr 3). Trzyelementowa huśtawka składa się z huśtawki z  siedziskiem z oparciem, z siedziskiem typu deska – bez oparcia oraz siedziskiem typu bocian (załącznik nr 2). Teren  niezbędny do montażu elementu huśtawki to około 7 m x 7 m. W podanych wymiarach terenu uwzględniono strefy bezpieczeństwa. Nawierzchnię nowopowstałego placu zabaw stano-wić będzie trawnik. Nowe oraz obecne elementy placu zabaw zamontowane zostaną od strony wschodniej  na długości  hali sportowej tj.: plac około 26 m x 10 m (pozostały teren to 26 m x 19 m – wystarczający dla potrzeb, parkowania aut nauczycieli czy środowiska lokalnego korzystającego z terenu przyszkolnego).
Budowa placu zabaw nie wymaga pozwolenia na budowę – jest na zgłoszenie. W kosztorysie uwzględniono opracowanie dokumentacji technicznej.
B)budowę wiaty na rowery wraz ze stacją naprawczą i stojakami na rowery. Wiata wraz z pozostałymi elementami pobudowana zostanie w miejscu przeniesionego (dotychczasowego) placu zabaw.  Wiata będzie służyć jako zadaszenia dające schronienie dla rowerzystów korzystających z pobliskich tras rowerowych oraz dla okolicznych mieszkańców, będzie też na co dzień wykorzystywana przez uczniów SP w Ogonowicach. Do szkoły na rowerach dojeżdża około 50 uczniów.  Samoobsługowa stacja naprawy rowerów przeznaczona będzie do doraźnej naprawy i regulacji rowerów, samodzielnie przez użytkownika z wykorzystaniem konstrukcji urządzenia jako podstawy oraz narzędzi znajdujących się na wyposażeniu stacji naprawczej. Stacja będzie wyposażona w zestaw narzędzi, m.in.: wkrętaki,  klucze, pompka ręczna, skuwacz do łańcucha, łyżki do opon,stojak do roweru na stałe przymocowany do stacji.
Budowa wiaty wraz z montażem stacji naprawczej dla rowerów i stojaków nie wymaga  pozwolenia na budowę –jest na zgłoszenie. W kosztorysie uwzględniono opracowanie dokumentacji technicznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zestaw sprawnościowy + trzyelementowa huśtawka oraz przeniesienie i montaż dotychczasowych elementów placu zabaw oraz małej architektury – ławki, kosz na śmieci i tablica z regulaminem – cena brutto z montażem + wysianie trawy + opracowanie dokumentacji technicznej45 000 zł
2Budowa wiaty na rowery (zadaszenie bez ścian) o wymiarach około 9 m x 4 m – do 35 m + zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów i stojaków rowerowych + opracowanie dokumentacji technicznej 45 000 zł
Łącznie: 90 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
ROWEROWO I SPORTOWO W OGONOWICACH

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z realizacją budżetu obywatelskiego gminy Opoczno

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Opoczno jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.
2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych,
tel. +48 7860166 mail: iod@um.opoczno.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  przeprowadzenia procedury zgłaszania i głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego  Gminy Opoczno w danym roku budżetowym.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r .
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia tej zgody uniemożliwia udział w procesie Budżetu Obywatelskiego.
6. Odbiorcami  przetwarzanych danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z  udzielonej zgody oraz z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 5 lat, a następnie przetwarzane dane zostaną przekazane do zniszczenia.
8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich chyba, że odrębne przepisy i umowy międzynarodowe pozwalają na to.