Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 19

19. ZALEW Z LOTU PTAKA


Skrócony opis

W ramach budżetu obywatelskiego Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Pegaz” przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie z siedzibą w Opocznie, ul. Partyzantów 1a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000352882, NIP: 7681796847 zgłasza pomysł powiększenia nad zalewem miejskim w Opocznie infrastruktury o budowę odpowiednio wysokiej platformy ze zjazdem linowym typu tyrolka.

Opis projektu

Obecnie nad zalewem miejskim w Opocznie trwają prace związane z realizacją projektu pn. „OPOCZNO - Zalew pełen energii”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu jest zagospodarowywany teren wokół zalewu min.: wybudowana została altana wyposażona w ławki, stół wraz z miejscem na palenisko, ścieżka pieszo – rowerowa, plac zabaw typu statek, siłownia zewnętrzna typu Street Workuot oraz skatepark.
W ramach budżetu obywatelskiego Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Pegaz” przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie z siedzibą w Opocznie, ul. Partyzantów 1a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000352882, NIP: 7681796847 REGON: 59214053800000 zgłasza pomysł powiększenia tej ciekawej infrastruktury o budowę odpowiednio wysokiej platformy ze zjazdem linowym typu tyrolka.
Na platformie o odpowiedniej wysokości, będzie można zjechać zjazdem linowym typu tyrolka. Jej trasa będzie biegła nad taflą wody – zalewu, a jej koniec usytuowany będzie np. na piaszczystej plaży. Długość zjazdu linowego, to około 400 mb.
Przy dokonywaniu lokalizacji platformy należy uwzględnić drogi dojazdowe do budowy oraz utwardzenie terenu, dlatego też nie wskazano konkretnego miejsca lokalizacji platformy. Ważne jednak jest, by platforma znajdowała się na przeciwległej stronie zalewu, tak by trasa tyrolki choć częściowo przebiegała nad taflą wody.
Platforma jako punkt widokowy będzie obiektem ogólnodostępnym. W związku z tym platforma o odpowiedniej wysokości może być czynna bez ograniczeń czasowych. Zjazd linowy tyrolką wymagać będzie nadzoru minimum 2 osób oraz odpowiednich zabezpieczeń typu kaski i pasy/liny bezpieczeństwa. Tyrolka byłaby atrakcją wakacyjną/weekendową.  

Cały teren przy zalewie jest monitorowany -  monitoring całodobowy prowadzony jest przez Straż Miejską w Opocznie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opracowanie dokumentacji technicznej 40 000 zł
2Budowa odpowiednio wysokiej platformy wraz ze zjazdem linowym typu tyrolka 310 000 zł
3Koszty utrzymania obiektu, koszty serwisu15 000 zł
4Koszty zatrudnienia pracowników na okres 2 lat od uruchomienia inwestycji to około 20 000 zł
Łącznie: 385 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
ZALEW Z LOTU PTAKA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z realizacją budżetu obywatelskiego gminy Opoczno

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Opoczno jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.
2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych,
tel. +48 7860166 mail: iod@um.opoczno.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  przeprowadzenia procedury zgłaszania i głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego  Gminy Opoczno w danym roku budżetowym.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r .
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia tej zgody uniemożliwia udział w procesie Budżetu Obywatelskiego.
6. Odbiorcami  przetwarzanych danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z  udzielonej zgody oraz z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 5 lat, a następnie przetwarzane dane zostaną przekazane do zniszczenia.
8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich chyba, że odrębne przepisy i umowy międzynarodowe pozwalają na to.