Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12

12. E-SPORTOWE MISTRZOSTWA OPOCZNA


Opis projektu

Organizacja rozgrywek e-sportowych (sport elektroniczny) o randze mistrzowskiej z nagrodami, w gry najpopularniejsze pośród mieszkańców Gminy Opoczno, np. FIFA, NBA, Counter-Strike, Call of Duty lub inne, wytypowane przez mieszkańców Gminy Opoczno w ramach konsultacji. Turnieje organizowane w ramach projektu "E-SPORTOWE MISTRZOSTWA OPOCZNA" mają na celu popularyzację tej nowej dyscypliny sportowej na terenie Gminy Opoczno oraz konsolidację środowiska skupionego wokół gier komputerowych.

E-sport to nowa “dyscyplina sportowa”, która coraz szybciej zyskuje na popularności. Rozwój internetu i techniki spowodował, że rywalizacja z boisk, kortów, czy torów przeniosła się także na ekrany komputerów. Sport elektroniczny (e-sport) to forma rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry komputerowe. Rywalizacja między zawodnikami (graczami) na całym świecie odbywa się zarówno w formie rekreacyjnej, jak i na turniejach gier komputerowych. Mecze rozgrywane są na żywo, a publiczność może oglądać graczy siedzących przed komputerami, zaś ich posunięcia śledzić na telebimach lub podczas transmisji w internecie. Pomimo wątpliwości wielu osób, co do pozytywnej strony „takiego” sportu potwierdzono, że rozwija on zdolności umysłowe oraz fizyczne, strategiczne myślenie i usprawnia refleks. Osiąganie dobrych wyników wiąże się z wielogodzinnymi treningami i podejmowaniem kolejnych prób w osiąganiu jak najlepszych rezultatów. Profesjonalnych e-sportowców cechuje duża zręczność, refleks, mega szybkie reagowanie i podejmowanie decyzji w warunkach stresowych. Profesjonalni gracze, którzy biorą udział w zawodach korzystają z bardzo dobrego sprzętu, a wygrywając rywalizację – zarabiają duże pieniądze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenia do rozgrywania gier konkursowych (konsole, monitory)15 000 zł
2Gry i akcesoria niezbędne do rozgrywki2 500 zł
3Nagrody dla zwycięzców (konsole, joysticki, akcesoria, gadżety)8 000 zł
4Materiały promocyjne2 000 zł
5Materiały niezbędne do organizacji turniejów2 500 zł
Łącznie: 30 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
E-SPORTOWE MISTRZOSTWA OPOCZNA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z realizacją budżetu obywatelskiego gminy Opoczno

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Opoczno jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.
2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych,
tel. +48 7860166 mail: iod@um.opoczno.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  przeprowadzenia procedury zgłaszania i głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego  Gminy Opoczno w danym roku budżetowym.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r .
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia tej zgody uniemożliwia udział w procesie Budżetu Obywatelskiego.
6. Odbiorcami  przetwarzanych danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z  udzielonej zgody oraz z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 5 lat, a następnie przetwarzane dane zostaną przekazane do zniszczenia.
8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich chyba, że odrębne przepisy i umowy międzynarodowe pozwalają na to.