Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 22

22. PLAC NAUKOWY "DOŚWIADCZALNIK"


Skrócony opis

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego miejskiego placu naukowego z ośmioma urządzeniami, zlokalizowanego w sąsiedztwie blokowisk w centrum miasta, znajdującego się nieopodal ulic Marii Skłodowskiej-Curie, Partyzantów i Jana Pawła II.
Celem projektu jest propagowanie wśród społeczności poznawania świata fizyki i sensoryki na świeżym powietrzu już od najmłodszych lat.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego miejskiego placu naukowego z ośmioma urządzeniami, zlokalizowanego w sąsiedztwie blokowisk w centrum miasta, znajdującego się nieopodal ulic Marii Skłodowskiej-Curie, Partyzantów i Jana Pawła II.
Celem projektu jest propagowanie wśród społeczności poznawania świata fizyki i sensoryki na świeżym powietrzu już od najmłodszych lat.
Jest to nowoczesny plac naukowy, którego nie spotkamy nigdzie w Opocznie.
Często mieszkańcy Opoczna wyjeżdżają na wycieczkę do innego miasta ze swoimi dziećmi, by przybliżyć im świat nauki, w takich miejscach jak: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, czy też Ogród Doświadczeń w Krakowie. Niestety w obecnych czasach nie każdego na to stać, aby móc zabrać swoje pociechy w tak ciekawe miejsca. Dlatego też w Opocznie powstanie mniejsza wersja Ogrodu Doświadczeń, gdzie zarówno dzieci, jak i młodzież, będą mogły pobudzić swoją kreatywność i spojrzeć na świat z zupełnie nowej perspektywy, stąd nazwa "Doświadczalnik".
Dodatkowo plac naukowy może posłużyć placówkom oświatowym w naszej gminie, zarówno przedszkolom jak i szkołom, gdzie nauczyciele mogą zabierać swoich podopiecznych na wycieczkę do Placu Nauki w naszym mieście.
Aranżacji będzie podlegać niezagospodarowany teren zielony sąsiadujący z obecnym placem zabaw, pomiędzy blokiem przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12 a blokiem przy ul. Partyzantów 38 B. Wejście na teren Placu Nauki "Doświadczalnik" będzie możliwe z obecnego placu zabaw.
Urządzenia, które zostaną zainstalowane na terenie wyodrębnionego Placu Nauki "Doświadczalnik",  to:
1) Ścianka przytulanka (wymiary w mm: 2000x1000x2100)
2) Woda w wirującej kuli  (wymiary w mm: 300x300x1350)
3) Pryzmat  (wymiary w mm: wysokość 1180)
4) Kołyska Newtona  (wymiary w mm: 2000x500x2000)
5) Kalejdoskop gigant z wejściem (wymiary w mm: 3000x3000x2043)
6) Wir wodny  (wymiary w mm: wysokość 2323)
7) Lustro-składanie twarzy (wymiary w mm: 1100x850x1800)
8) Spirala (brak danych).

Zdjęcia grafiki urządzeń znajdują się pod linkiem w chmurze:
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:63ab1a65-49c1-3a05-9557-6079e11de997

Urządzenia są wykonane ze stali 1.4301 (stal nierdzewna), posiadają orzeczenia techniczne oraz spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa zapewnione przez zgodność z normami PN-EN 1176-1.
Estetyka urządzeń uatrakcyjni otoczenie naszego miasta i zachęci wszystkich mieszkańców naszej gminy do odwiedzenia Placu Nauki "Doświadczalnik".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1DOKUMENTACJA PROJEKTOWA40 000 zł
2WYKONANIE210 000 zł
Łącznie: 250 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
PLAC NAUKOWY "DOŚWIADCZALNIK"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z realizacją budżetu obywatelskiego gminy Opoczno

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Opoczno jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.
2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych,
tel. +48 7860166 mail: iod@um.opoczno.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  przeprowadzenia procedury zgłaszania i głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego  Gminy Opoczno w danym roku budżetowym.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r .
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia tej zgody uniemożliwia udział w procesie Budżetu Obywatelskiego.
6. Odbiorcami  przetwarzanych danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z  udzielonej zgody oraz z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 5 lat, a następnie przetwarzane dane zostaną przekazane do zniszczenia.
8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich chyba, że odrębne przepisy i umowy międzynarodowe pozwalają na to.