Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. ZGRAJMY SIĘ! - GRY PLANSZOWE W OPOCZYŃSKIEJ BIBLIOTECE


Skrócony opis

Głównym celem projektu jest wzbogacenie zasobów Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie w gry planszowe.

Opis projektu

Głównym celem projektu jest wzbogacenie zasobów Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie w gry planszowe.
Gry planszowe to świetny sposób na rozrywkę połączoną z edukacją a także integrację. To doskonała alternatywa dla Internetu, smartfonów, komputerów, które we współczesnym świecie dominują podczas spędzania czasu wolnego. Grając w planszówki można oddać się zabawie, nauczyć się czegoś ciekawego, albo poznać nowych znajomych
Ponieważ gry planszowe to bardzo duży wydatek dla rodziny, dlatego udostępnianie ich BEZPŁATNIE  w bibliotece jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców naszego miasta. Biblioteka posiada w swoich zbiorach niewielką liczbę gier planszowych, które cieszą się ogromną popularnością. W związku z zakupem planszówek planujemy również organizację cyklicznych spotkań integrujących różne społeczności. Chcemy by biblioteka stała się miejscem, w którym nie tylko wypożycza się książki, ale również miło spędza czas. Co ważne, gry będą udostępniane zarówno na miejscu jak i do domu..
W projekcie planujemy zakup około 80 pozycji, wśród których znajdą się miedzy innymi: Star Wars: Shatterpoint, Gra Wiedźmin: Stary Świat, Frostpunk, Harry Potter Mistrz Pojedynków!, Kroniki zamku Avel: Nowe opowieści, Takenoko, GUESS WHO Harry Potter i wiele, wiele innych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup gier planszowych8 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
ZGRAJMY SIĘ! - GRY PLANSZOWE W OPOCZYŃSKIEJ BIBLIOTECE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z realizacją budżetu obywatelskiego gminy Opoczno

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Opoczno jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.
2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych,
tel. +48 7860166 mail: iod@um.opoczno.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  przeprowadzenia procedury zgłaszania i głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego  Gminy Opoczno w danym roku budżetowym.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r .
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia tej zgody uniemożliwia udział w procesie Budżetu Obywatelskiego.
6. Odbiorcami  przetwarzanych danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z  udzielonej zgody oraz z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 5 lat, a następnie przetwarzane dane zostaną przekazane do zniszczenia.
8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich chyba, że odrębne przepisy i umowy międzynarodowe pozwalają na to.