Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. BOISKO PRZY SP W MODRZEWIU


Skrócony opis

Projekt obejmuje wykonanie ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową i piłkę koszykową o wymiarach 35,0 m x 17,0 m. Boisko wykonane w technologii natryskowej o łącznej grubości 13 mm. Boisko będzie wyposażone w piłkochwyty, bramki aluminiowe przeznaczone do gry w piłkę nożną. Lokalizacja boiska to otwarty teren na, którym znajduje się szkoła.

Opis projektu

Projekt obejmuje wykonanie ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową i piłkę koszykową o wymiarach 35,0 m x 17,0 m. Boisko wykonane w technologii natryskowej o łącznej grubości 13 mm. Boisko będzie wyposażone w piłkochwyty, bramki aluminiowe przeznaczone do gry w piłkę nożną. Lokalizacja boiska to otwarty teren na, którym znajduje się szkoła. Założeniem inicjatorów jest dostępność boiska dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych oraz dorosłych mieszkańców miasta i Gminy Opoczno.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Aktualizacja projektu i kosztorysów5 000 zł
2Płyta boiska wraz z odwodnieniem230 000 zł
3Pilkochwyty25 000 zł
4Wyposażenie (bramki,słupki do siatkówki, kosze do koszykówki) 40 000 zł
Łącznie: 300 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
BOISKO PRZY SP W MODRZEWIU

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z realizacją budżetu obywatelskiego gminy Opoczno

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Opoczno jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.
2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych,
tel. +48 7860166 mail: iod@um.opoczno.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  przeprowadzenia procedury zgłaszania i głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego  Gminy Opoczno w danym roku budżetowym.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r .
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia tej zgody uniemożliwia udział w procesie Budżetu Obywatelskiego.
6. Odbiorcami  przetwarzanych danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z  udzielonej zgody oraz z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 5 lat, a następnie przetwarzane dane zostaną przekazane do zniszczenia.
8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich chyba, że odrębne przepisy i umowy międzynarodowe pozwalają na to.