Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. "WĘDKOWANIE BEZ BARIER " NA ZBIORNIKU MIEJSKIM W OPOCZNIE


Skrócony opis

Celem głównym projektu jest aktywizacja osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także osób starszych, dzieci i wszystkich pasjonatów wędkarstwa, które dotychczas miały ograniczone możliwości bezpiecznego wędkowania. Celem projektu jest  wyremontowanie 5 szt. istniejących pomostów wędkarskich i 1 szt. pomostu dla osoby z dysfunkcją ruchową.

Opis projektu

Celem projektu jest wyremontowanie 5 szt. istniejących pomostów wędkarskich, tzw. schodków na pomosty drewniane zgodnie z załącznikiem nr 2 złożonego do wniosku i 1 szt. pomostu dla osoby z dysfunkcją ruchową, które umożliwią wędkarzom niepełnosprawnym bezpieczne oddawanie się swojej pasji. Aktywizacja osób niepełnosprawnych, stwarzanie możliwości bezpiecznego i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, to zadanie nowoczesnego miasta, otwartego na potrzeby wszystkich grup społecznych. Celem głównym projektu jest aktywizacja osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także osób starszych, dzieci i wszystkich pasjonatów wędkarstwa, które dotychczas miały ograniczone możliwości bezpiecznego wędkowania. Aktualnie na zbiorniku w Opocznie wybudowane jest 14 szt. drewnianych pomostów wędkarskich i 6 szt. betonowych schodków umożliwiających wędkowanie. Poprzez wyremontowanie istniejących 5 szt. pomostów i zbudowanie dodatkowego pomostu dla wędkowania dla osoby niepełnosprawnej 1 szt. na stałe od ul. Wałowej stwarzamy możliwości aktywnego wypoczynku, wyciąganie osób a w szczególności dzieci z domu, to zadanie, którego powinni się podejmować wszyscy, mający na to wpływ. Lokalizacja ta nie jest przypadkowa, gdyż umożliwia osobom poruszającym się na wózkach, oraz osobą starszym na komfortowy dojazd do samego zbiornika i wypakowanie całego ekwipunku, skarpa brzegowa w tym miejscu nie jest bardzo stroma co wpływa na możliwość wybudowania wjazdu na pomost bezpośrednio z ścieżki.  Pomost dla osoby niepełnosprawnej od normalnego pomostów odróżnia tylko balustrada w jego centrum jest znacznie niższa od standardowej. Takie rozwiązanie umożliwia komfortowe i bezpieczne wędkowanie osobie na wózku inwalidzkim. Dotychczas, pomimo dobrze rozbudowanej infrastruktury nad Zbiornikiem w Opocznie, ograniczamy pasjonatów wędkarstwa do aktywnego spędzania czasu nad brzegiem zbiornika, pragniemy zaznaczyć, że członków zrzeszonych w 3 Kołach PZW działających w Naszym mieście mamy około 1000 osób w tym kilku niepełnosprawnych jeżdżących na wózku. Dodatkowym aspektem jest chęć współzawodnictwa między członkami Opoczyńskich Kół Wędkarskich. Celem Zarządu Koła jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody, edukacja i kształtowanie etyki wędkarskiej oraz upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb. W dobie wszechobecnego internetu i mocno starzejącego się społeczeństwa wyremontowanie pomostów i zbudowanie pomostu dla osoby niepełnosprawnej staje się koniecznością.                  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Podest wędkarski dla osoby niepełnosprawnej - 1 szt. 35 000 zł
2Remont podestów wędkarskich drewnianych istniejących - 5 szt.x 7 000,00= 35 000,0035 000 zł
3Dokumentacja techniczno-prawna - 1 kpl.10 000 zł
Łącznie: 80 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"WĘDKOWANIE BEZ BARIER " NA ZBIORNIKU MIEJSKIM W OPOCZNIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z realizacją budżetu obywatelskiego gminy Opoczno

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Opoczno jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.
2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych,
tel. +48 7860166 mail: iod@um.opoczno.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu  przeprowadzenia procedury zgłaszania i głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego  Gminy Opoczno w danym roku budżetowym.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r .
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia tej zgody uniemożliwia udział w procesie Budżetu Obywatelskiego.
6. Odbiorcami  przetwarzanych danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z  udzielonej zgody oraz z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 5 lat, a następnie przetwarzane dane zostaną przekazane do zniszczenia.
8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich chyba, że odrębne przepisy i umowy międzynarodowe pozwalają na to.