Szczegóły projektu

"Opoczno Action City buduje Skatepark dla Aktywnego Pokolenia, więc z pauzuj z komputerem i zostań skaterem!"


Lokalizacja

Główna lokalizacja: na dz. nr 292/4 obr. 20, powierzchnia - 0,3190 ha, przy ul. 17 stycznia w Opocznie na przeciwko zalewu Opoczyńskiego.

Skrócony opis

Budowa skateparku do wypoczynku dla młodych ludzi w obecnych czasach.

Opis projektu

Skatepark to miejsce czynnego wypoczynku młodych ludzi w dzisiejszych czasach. Coraz więcej jest osób, które czynnie uprawiają sporty ekstrymalne. Niestety do tego potrzeba miejsca, w którym można bezpiecznie jeździć, na przykład na deskorolce, rolkach czy BMX-ie. Stworzenie takiego miejsca dzięki realizacji tego projektu jest niezbędne ze względu na brak tego typu rozwiniętych obiektów sportowych w naszym mieście, które są dedykowane młodemu pokoleniu. Mimo inwestowania w przestrzeń sportowo-rekreacyjną w Opocznie, nadal brak tu bazy, umożliwiającej uprawianie przez dzieci i młodzież sportów indywidualnych, na przykład skatingu, który bije wśród młodych ludzi rekordy popularności.
Skating to rodzina sportów, polegających na rekreacyjnej lub sportowej jeździe na deskorolce, hulajnodze wyczynowej, rowerze BMX oraz łyżworolkach, Jest to sport harmonijnie rozwijający ciało, wzmacniający mięśnie, poprawiający motorykę i wytrzymałość, w wymiarze psychicznym zwiększający pewność siebie i uczący oswajania się z porażkami, a w wymiarze społecznym ułatwiający nawiązywanie  kontaktów z rówieśnikami i uczący niekonfliktowego współzawodnictwa. Jednak nie można go uprawiać byle gdzie, wymaga specjalnie ukształtowanego obiektu z betonu lub kompozytu - skateparku. Jeśli chcemy mieć zdrowe społeczeństwo, stwarzamy dzieciom warunki do uprawiania dyscyplin sportowych, które je pasjonują. Skatepark w Opocznie to sposób na to, aby dzieci spędzały mniej czasu przed telewizorami czy komputerami. Do prywatnych skateparków można zwykle wejść za opłatą, podczas gdy publiczne skateparki zwykle są darmowe. Prywatne skateparki są często umieszczone wewnątrz budynków. Publiczne skateparki prawie zawsze są dostępne na świeżym powietrzu.
Utworzony skatepark będzie posiadał przeszkody (Quarter pipe, funbox z poręczą, 2x grindboxy, barcelona i ławka, bank ramp, poręcz prosta, minirampa, pumptrack) do pokonywania przez deskorolkarzy oraz inne grupy jeżdżące na różnego rodzaju przyrządach (hulajnoga, bmx, rolki).
Projekt ma na celu zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni, poprawienie oraz zapewnienie dogodnych warunków rekreacyjno - wypoczynkowych dla młodzieży z całego miasta. Młodzież w wolnym czasie zamiast korzystać z komputera będzie miała możliwość uprawiania nietuzinkowego sportu, który przyczyni się do ich rozwoju. Obiekt pozwoli poprawić wizerunek miasta dzięki możliwości organizowania różnego rodzaju imprez sportowych (nawet ogólnopolskich), głównie deskorolkowych, bmxowych, rolkowych. Imprezy sportowe, jak i codzienne korzystanie z tego obiektu przez młodzież, pozwoli rozwijać swoje umiejętności sportowe oraz zaktywizuje część społeczeństwa, które zapewne bardzo chętnie przyjdzie pooglądać takie widowisko. Takie zawody nie tylko będą promować miasto ale również ściągać kibiców i zawodników. Dodajmy, że skatepark byłby nie tylko obiektem sportowym, ale też miejscem szeroko powiązanym z tym stylem życia, kreatywności młodych ludzi. Młodzież podzielająca podobne zainteresowania może się tam spotkać, wymienić uwagi związane z uprawianym sportem, jak również porozmawiać na inne tematy.
Realizacja tego projektu to w głównej mierze odpowiedź na prośby dzieci i młodzieży dotyczące budowy skateparku. Zagospodarowanie tej przestrzeni wyeliminuje problem dzieci jeżdżących na rolkach po ulicach i chodnikach. Z powodu braku tego typu obiektu młodzież jeździ w miejscach do tego nieprzystosowanych, przyczyniając się do szybkiego niszczenia murków, ławek, nawierzchni, a także narażając zarówno siebie jak i przechodniów na niebezpieczeństwo.
Obiekt zostanie wybudowany zgodnie z aktualnymi normami i zasadami BHP, tak by zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom. Proponowana powierzchnia skateparku ok. 464 m2. Pozostałą część działki będzie można w przyszłości wykorzystać na inne przedsięwzięcia np. na postawienie ścianek wspinaczkowych, które również cieszą się niemała popularnością wśród młodzieży i nie tylko.
Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do propagowania sportu i rozwoju kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności. Inwestycja wpłynie na poprawę jakości życia dzieci i młodzieży, miejsce może stać się czynnikiem integrującym mieszkańców dzięki rozwijaniu wspólnych pasji i umiejętności. Uprawianie sportów poprawia również samopoczucie i korzystnie wpływa na stan zdrowia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. I kw. 2021 r.24 600 zł
2Realizacja - Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy skateparku (stworzenie nawierzchni pod skatepark) betonowej i z kostki brukowej nie frezowanej oraz nawierzchni pod pumptrack - II kw. 2021r.165 988,50 zł
3Dostawa i montaż urządzeń skateparku i pumptracku306 730,02 zł
4Zakup ławek - 4szt.1 480 zł
5Zakup koszy na śmieci do ławek - 4 szt.1 196 zł
Łącznie: 499 994,52 zł

Szanowna Pani.
Dziękujemy za złożenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno 2020/2021.
Propagowanie sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród młodych ludzi poprzez budowę Skateparku, jest inicjatywą niezwykle ciekawą, którą Gmina Opoczno zainteresowana jest już od dawna. Z uwagi na fakt, iż Gmina Opoczna jest już w trakcie procedowania wniosku o dofinansowanie budowy Skateparku ze środków zewnętrznych na tej samej lokalizacji, co złożony przez Panią projekt, zadanie pn. „Opoczno Action City buduje Skatepark dla Aktywnego Pokolenia, więc z pauzuj z komputerem i zostań skaterem!”, nie jest możliwe do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego. Z tego powodu projekt musiał ulec odrzuceniu.
Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 i 7 załącznika do Uchwały nr XX/216/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Opoczno, w ramach budżetu obywatelskiego nie można realizować projektów niespełniających kryterium celowości i gospodarności, a także sprzecznych z planami i strategiami Gminy Opoczno. Jak już zostało to wskazane, złożony przez Panią projekt koliduje z planowaną przez Gminę Opoczno budową Skateparku na działce nr 292/4 obr. 20 m. Opoczna przy ul. 17 stycznia w Opocznie. Gmina Opoczno posiada już dokumentację projektową niezbędną do realizacji takiego zadania, zakładając inną technologie wykonania Skateparku, którego zakładana wartość przekroczy kwotę 1100000,00zł brutto. Dopuszczenie do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego projektu, który Gmina planuje już wykonać i to z wykorzystaniem zewnętrznego dofinansowania, pozostawałoby także w sprzeczności z zasadą celowego i gospodarnego wydatkowania środków publicznych.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
Sekretarz Miasta Opoczna
Janusz Klimek