Szczegóły projektu

"Zwolnij, dziecko!" znak symulacyjny ostrzegający o obecności dzieci w okolicy drogi


Lokalizacja

cały obszar miasta i gminy Opoczno

Skrócony opis

Projekt polega na zakupie i rozdysponowaniu przez np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (na zasadzie czasowego użyczenia) modelu dziecka ostrzegającego w przyjazny sposób o obecności w rejonie pasa drogowego dzieci.

Opis projektu

Usytuowanie takiego szablonu spowoduje instynktowne zmniejszenie prędkości pojazdów i oddziałuje na bezpieczeństwo dzieci w okolicach skwerów, placów zabaw, domów osiedli, gdzie zamieszkują dzieci do ok. 7 lat. Wniosek o użyczenie może złożyć rodzina, instytucja posiadająca pod opieką dzieci w wymienionym wieku. W początkowej fazie projekt polegałby na zakupie 100 sztuk szablonu dziecka (wyboru szablonu dokona komisja UM i wnioskodawcy projektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zajęcie/ udostępnienie pasa drogowego (chodnika, pobocza)
2Zakup modelu ok. 40 EUR/ szt., łącznoe 100 szt.20 000 zł
3Obsługa logistyczna
4Ubezpieczenie od zniszczenia i kradzieży2 000 zł
5Montaż szablonu 50 zł/ szt.5 000 zł
Łącznie: 27 000 zł

Szanowny Panie.
Dziękujemy za złożenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno 2020/2021.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci znajdujących się w rejonie pasa drogowego jest zadaniem priorytetowym dla nas wszystkich. Niemniej jednak, zrealizowanie projektu pod nazwą „Zwolnij, dziecko! Znak symulacyjny ostrzegający o obecności dzieci w okolicy drogi” nie jest możliwe ze względu na niespełnienie kryterium legalności. Z tego powodu projekt musiał ulec odrzuceniu.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 załącznika do Uchwały nr XX/216/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Opoczno, w ramach budżetu obywatelskiego nie można realizować projektów niespełniających kryterium legalności. Kwestie związane ze znakami i symbolami obowiązującymi w ruchu drogowym zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310). Akt ten zawiera wykaz znaków pionowych obowiązujących w ruchu drogowym. Z uwagi na brak możliwości ustawiania znaków innych niż wskazane w owym wykazie, nie ma możliwości zrealizowania projektu polegającego na zakupie i rozdysponowaniu modeli (symboli) dzieci ostrzegających o obecności w rejonie pasa drogowego dzieci oraz powodujących instynktowne zmniejszenie prędkości pojazdów.
Z poważaniem
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
Sekretarz Miasta Opoczna
Janusz Klimek