Szczegóły projektu

PRZEPIS NA ŻYCIE, czyli pomóż godnie żyć tym, którzy chcą normalnie żyć.


Lokalizacja

MIASTO OPOCZNO
NPP-P "PLECIUGA" W OPOCZNIE
PARTYANTÓW 73 LOK 3
26-300 OPOCZNO

Skrócony opis

Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez bezpłatną diagnozę ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych dostępną w jednym miejscu bez konieczności tracenia czasu czy pieniędzy na dojazdy do kilku gabinetów w różnych miastach.Tylko szybko postawiona prawidłowa diagnoza i rozpoczęta właściwa terapia, rokują lepszą im przyszłość na normalne i godne życie w Opocznie.

Opis projektu

Wczesne wykrywanie i trafne diagnozowanie specjalnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych dzieci i młodzieży stanowią podstawę troski o zapewnianie im warunków sprzyjających urzeczywistnieniu potencjału rozwojowego, osiągnięciu wykształcenia odpowiadającego temu potencjałowi i przygotowaniu się do samodzielnego, wartościowego i satysfakcjonującego życia w społeczeństwie w okresie dorosłości. Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne występują przede wszystkim u osób, które na skutek utrudnień, zakłóceń i zaburzeń rozwoju – spowodowanych przez rozmaite czynniki biologiczne i społeczne – mają trudności w – szeroko rozumianym – uczeniu się, czyli w integralnym rozwoju biologicznym, psychicznym, społecznym i moralno-duchowym. Osoby te – pozbawione wsparcia – są zagrożone niepełnosprawnością i marginalizacją, a nawet upośledzeniem społecznym i wykluczeniem. Przede wszystkim jednak zagraża im ograniczenie aktywności i utrata potencjału rozwojowego, który posiadają.
Specjalne potrzeby edukacyjne, a niekiedy także rozwojowe, występują również u dzieci i młodzieży z nietypowymi zasobami zdolności i szczególnych uzdolnień, czyli wybitnie zdolnych i utalentowanych kierunkowo. Im również – w sytuacji braku zaspokojenia potrzeb – zagraża ograniczenie aktywności i utrata potencjału rozwojowego.
Osobną grupę stanowią dorośli, którzy swoją sprawność fizyczną, psychiczną stracili przez choroby takie jak udar mózgu, wylew czy  nieszczęśliwy wypadek.
Najczęstszą przyczynę tej niekorzystnej sytuacji jest bariera w zmysłowym dostępie do środowiska społeczno-przyrodniczego oraz ograniczenia i zakłócenia w podejmowaniu czynności poznawczych i w komunikowaniu się z innymi osobami albo zaburzenia procesów neuropsychicznych, stanowiących biologiczną bazę tych czynności. Trafna, szczegółowa i wszechstronna diagnoza barier blokujących rozwój umożliwia podjęcie działań wspierających i edukacyjno-terapeutycznych, osób dotchniętych  brakiem adaptacji do środowiska i plastyczności układu nerwowego – dają szanse na zniwelowanie tych barier, przezwyciężanie trudności i harmonijny rozwój.
Dobre rozpoznanie i rozumienie specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz dorosłych przez wyspecjalizowanych specjalistów jest warunkiem decydującym o poprawności oddziaływań wychowawczych oraz tworzenia środowiska sprzyjającego jego prawidłowej socjalizacji i wydajności w funkcjonowaniu w codziennym życiu.
Podstawę kompleksowego ujęcia problemu musi stanowić sprawnie działający system diagnozowania, ukierunkowany na jak najrzetelniejsze rozpoznanie potrzeb poszczególnych osób oraz precyzyjne i jasne określenie koniecznych działań wspierających, terapeutycznych i edukacyjnych.
Celem niniejszego zadania jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez bezpłatną diagnozę ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych dostępną w jednym miejscu bez konieczności tracenia czasu czy pieniędzy na dojazdy do kilku gabinetów w różnych miastach.Tylko szybko postawiona prawidłowa diagnoza i rozpoczęta właściwa terapia, rokują lepszą im przyszłość na normalne i godne życie w Opocznie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1ABAS Komplet (3 rodzaje podręczników, 6 rodzajów ark.po 10 egz.)1 339,88 zł
2DSR Komplet (podręcznik, instrukcja, pomoce w torbie, film instruktażowy, 25 arkuszy Skali Wykonaniowej, 25 arkuszy Skali Obserwacyj, Aneks)5 144,61 zł
3ASRS Komplet (podręcznik, 6 rodzajów arkuszy po 25 szt.)814,90 zł
4WAIS-R (PL) Komplet (pomoce w pudełku, podręcznik, 25 protokołów)1 855,18 zł
5MMPI®-2 Komplet (podręcznik,kpl. kluczy, 10 zeszytów, 25 ark. odp., 25 kart VRIN/TRIN, 7 rodzajów profili)/The Kit1 251,16 zł
6DCS-II Komplet (podręcznik, 25 arkuszy, zestaw figur, zestaw patyczków, przesłona)446 zł
7DINEMO Komplet (podręcznik, 25 arkuszy, klucz)245,18 zł
8CTT Komplet (polska normalizacja, podręcznik oryginalny, 25 ark. 1/A, 25 ark. 2/A, 25 ark. wyników)385,45 zł
9Leiter-3 Komplet (Pomoce w torbie, 25 zeszytów test., 25 ark. zapis., 2 rodzje ark. wyn. po 25 szt., 3 rodzaje podręczników)6 616,43 zł
10WCST-podręcznik z polską normalizacją190,49 zł
11TMS-K Komplet (podręcznik z polską normalizacją, komplet dwóch podręczników oryginalnych, 5 zeszytów testowych, 25 arkuszy, klucz)717,20 zł
12ADOS - 2 Komplet (Podręcznik, Pomoce, Moduł 1, 2, 3, 4, T, każdy po 10 egz.)11 756,38 zł
13IDS-2- Komplet (pomoce w torbie, 18 rodzajów ark., 3 rodzaje podręczników) Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży5 262,79 zł
14EAS Komplet - wersja pełna (podręcznik, 25 arkuszy i klucz dla dorosłych, 25 arkuszy i klucz dla rodziców, 25 arkuszy i klucz dla nauczycieli)259,07 zł
15Conners3 Komplet (podręcznik, 6 rodzajów ark. po 10 egz.)810,79 zł
16CDI 2 Komplet (podręcznik, 4 rodzaje arkuszy po 25egz.)532,65 zł
17DYSLEKSJA 3 Komplet (podręcznik, komplet arkuszy i materiałów testowych)791,29 zł
18DYSLEKSJA 5 Komplet (podręcznik, aneks, komplet arkuszy i materiałów testowych)896,87 zł
19STAIC Komplet (podręcznik, 25 arkuszy, klucz)214,79 zł
20STAI (ISCL) Komplet (podręcznik, klucz, 25 arkuszy)212,10 zł
21Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD990 zł
22eduSensus Logopedia Pro - pakiet Platinum + tablet + mikrofon7 900 zł
23Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP2 490 zł
24Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD199 zł
25Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym499 zł
26Karty Oceny Języka Dziecka-AFA - KOJD-AFA490 zł
27NIEWERBALNY TEST SON-R 2-8 DO BADANIA INTELIGENCJI 8 149,68 zł
28NIEWERBALNY TEST SON-R 6-40 DO BADANIA INTELIGENCJI7 673,40 zł
29BENTON Komplet (podręcznik z polską normalizacją, podręcznik oryginalny, zeszyt z wzorami, 25 arkuszy odpowiedzi, klucz)682,23 zł
30SZKOLENIA DO MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA DIAGNOZ10 000 zł
31DIAGNOZY przeprowadzane przez PSYCHOLOGA i NEUROLOGOPEDĘ 74 880 zł
Łącznie: 153 696,52 zł

Szanowna Pani.
Dziękujemy za złożenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno 2020/2021.
Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez błędną diagnozę ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych jest inicjatywą zasługującą na najwyższą aprobatę. Niemniej jednak, zrealizowanie projektu pod nazwą „PRZEPIS NA ŻYCIE, czyli pomóż godnie żyć tym, którzy chcą normalnie żyć”, którego wartość została oszacowana na 153.696,52 zł, nie jest możliwe ze względu na niespełnianie kryterium celowości i gospodarności. Co więcej, wskazana lokalizacja projektu (prywatna własność) nie uwzględnia wymogu pozostawania w dyspozycji Burmistrza Opoczna. Z tego powodu projekt musiał ulec odrzuceniu.
Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 załącznika do Uchwały nr XX/216/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Opoczno, w ramach budżetu obywatelskiego nie można realizować projektów niespełniających kryterium celowości i gospodarności, a także zlokalizowanych na terenach niepozostających w dyspozycji Burmistrza Opoczna. Analiza złożonego przez Panią projektu prowadzi do wniosku, że jego realizacja polegałaby w zasadzie na dokonaniu przez Gminę Opoczno doposażenia działalności gospodarczej prowadzonej w lokalu stanowiącym prywatną własność, co pozostaje w sprzeczności z zasadą celowości i gospodarności wydatkowania środków publicznych. Gmina Opoczno nie ma również możliwości dofinansowywań prywatnych działalności.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
Sekretarz Miasta Opoczna
Janusz Klimek